Взаємодія фенолу з бромною водою

Фенолами (аренолами) називають похідні ароматичних вуглеводнів, що містять одну або кілька гідроксильних груп, зв'язаних з атомами Карбону ароматичного циклу. Це ароматичні сполуки, які подібні за фізичними і хімічними властивостями до спиртів.

При взаємодії фенолу з бромною водою спостерігається утворення білого осаду 2,4,6-трибромфенолу:

До розчину фенолу у воді долити трохи бромної води. У розчині з'являється біла суспензія – випадає осад трибромфенолу. В результаті взаємного впливу атомів в молекулі фенолу відбувається заміщення бромом не одного, а трьох атомів Гідрогену. Ця реакція є однією з якісних реакцій на фенол.

Техніка безпеки. Дотримуватися правил роботи з отруйними речовинами. Фенол викликає опіки шкіри. Не допускати попадання фенолу на шкіру.